//Aviation icon John Glenn dead at 95
Aviation icon John Glenn dead at 95 1

Aviation icon John Glenn dead at 95

https://www.youtube.com/watch?v=PRWNb37KsAM